Ochrana osobných údajov

I.
Základné ustanovenia


1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Urban Accounting s.r.o.., IČO: 45 962 294 so sídlom Štefana Králika 12, 841 07 Bratislava (ďalej len: „správca“).
2. Kontaktné údaje správcu sú urban.ucto@gmail.com.
3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
 
II.
Zákonný dôvod spracovania osobných údajov


1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
◦ plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (ďalej len “Plnenie zmluvy”),
◦ oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (ďalej len “Oprávnený záujem”),
◦ Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby (ďalej len “Súhlas”).
2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.
 
III.
Účel spracovania, kategórie, zdroje a príjemcovia osobných údajov

 

Zákonný dôvod

Účel

Údaje

Zdroj údajov

Príjemcovia osobných údajov (spracovatelia)

Plnenie zmluvy

Odpoveď na dopyt zaslaný cez kontaktný formulár

Osobné údaje klientov (e-mail)

Kontaktný formulár

Subdodávatelia, mailingové služby, cloudové úložisko

Oprávnený záujem

Poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov)

Kontaktné údaje klientov

Informácie z dopytov formulára

Mailingové služby, cloudové úložiská, subdodávatelia

Oprávnený záujem

Bežná analýza návštevnosti, odhaľovanie chýb servera a prevencia podvodov a útokov na server

Po dobu 50 mesiacov: IP adresy a údaje prehliadania webu, zobrazenej stránky a akcie na stránke.

Pohyb užívateľa na webe, zobrazenie stránky s chybou

Google Analytics, webhostingové služby a prípadne ďalšie analytické služby

Súhlas

Cielená reklama (retargeting)

Po dobu max. 13 mesiacov: Cookies tretích strán, IP adresy, údaje o prehliadači a údaje prehliadania webu

Zobrazenie určitých stránok na webe

 

Súhlas

Získanie demografických prehľadov v štatistikách návštevnosti

Cookies tretích strán, demografické údaje (vek, pohlavie, záujmy, záujem o kúpu a ďalšie kategórie)

Cookie súbor DoubleClick, inzertné ID Android, ID iOS pre inzerentov

Google Analytics


IV.
Doba uchovávania údajov


1. Pokiaľ nie je v predchádzajúcich bodoch uvedené inak, Správca uchováva osobné údaje
◦ po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
◦ po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.
 
V.
Cookies


1. Ak sú v bode III. medzi osobnými údajmi uvedené súbory cookies, platia pre ich spracovanie nasledujúce pravidlá.
◦ Pravidlá pre používanie alebo zablokovanie cookies si môže každý užívateľ nastaviť vo svojom internetovom prehliadači, čím dáva najavo svoj súhlas s ich spracovaním. 
◦ Používateľ si môže nastaviť povolenie alebo odmietnutie všetkých alebo len niektorých súborov cookies (napr. Cookies tretích strán). Zablokovanie súborov cookies môže mať negatívny vplyv na použiteľnosť webovej stránky a služby.
◦ Na tomto webe je návštevníkom, ktorí súhlasia s umiestnením cookies do svojho prehliadača prostredníctvom patričného nastavenia správania ku cookies jednotlivých prehliadačov umiestnená informácia od nasledujúcich spoločností:
▪ Facebook
▪ Google (informácie o cookies)
2. Ak podáte námietku proti spracovaniu technických cookies potrebných pre fungovanie webových stránok, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
 
VI.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)


1. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb, úložisko dát a súborov, analytických nástrojov a služieb pre priamy marketing.
 
VII.
Vaše práva


1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
◦ právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
◦ právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
◦ právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
◦ právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
◦ právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
◦ právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 
VIII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov


1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.
 
IX.
Záverečné ustanovenia


1. Odoslaním dopytu z formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.03.2021.